voorwaarden

Algemene voorwaarden Food for Change

Algemene Voorwaarden (AV) van Food for Change, Praktijk voor Ayurveda Geneeswijze (hierna: FFC), gevestigd te Laren en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32171633.

De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

FFC behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door POMG zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1.        Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FFC en een cliënt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met FFC, voor de uitvoering waarvan door FFC derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.      Behandeling

 1. De overeenkomst tussen FFC en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. FFC zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op FFC rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan FFC worden medegedeeld.
 4. POMG heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt FFC zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Op de factuur wordt dan gemeld “te laat afgezegd” of “niet op komen dagen”.

Artikel 3.      Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door FFC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. FFC is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim.
 3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.
 4. Indien FFC echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4.      Aansprakelijkheid

 1. FFC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat FFC is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. POMG is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien FFC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van FFC beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. FFC is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. FFC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen, middelen en/of natuurlijke medicijnen. De leverancier van deze supplementen, middelen en/of natuurlijke medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. FFC zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, natuurlijke medicijnen.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FFC.

Artikel 5.      Privacy

FFC zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover FFC daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Artikel 6.      Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij op schrift gestelde brief of mail te ontbinden indien;
  1. de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  2. voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door FFC, zal FFC in overleg met de cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor FFC extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij FFC anders aangeeft.

Artikel 7.      Vrijwaring

De cliënt vrijwaart FFC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan FFC toerekenbaar is. Indien FFC uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden FFC zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is FFC, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van FFC en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8.      Klachten

Ayurvedisch Therapeut Martine van Beusekom is lid van beroepsvereniging ANVAG en aangesloten bij de SCAG voor klachtenbehandeling. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dit allereerst kenbaar te maken bij de therapeut. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u een klacht indienen bij de SCAG via de link die is aangebracht op de website.

Artikel 9.      Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij FFC partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.